INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), przedstawiamy Panu/Pani informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

1. [Administrator danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Umbrelka Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, (62-095) przy S. Żeromskiego 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000463442, posiadająca NIP 5213649276 i REGON 146690359 (zwana dalej „Administratorem”).

2. [Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych] We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na dane kontaktowe określone w punkcie 1 powyżej.

3. [Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne] Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: a) w celach marketingowych związanych z prowadzeniem marketingu własnych produktów lub usług Administratora dotyczących przestrzeni coworkingowej pod nazwą „O4 Flow” (zwaną dalej „O4 Flow”) oraz kontaktowania się z Panem/Panią w tej sprawie, w tym przesyłania Panu/Pani newslettera dotyczącego O4 Flow, a także prowadzenia statystyk dotyczących O4 Flow, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia, b) w celach marketingowych związanych z prowadzeniem marketingu produktów lub usług związanych z O4 Flow, oferowanych przez inne osoby oraz kontaktowania się z Panem/Panią w tej sprawie, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia, c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia, d) ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora związanych z prowadzoną działalnością lub Pana/Pani osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia.

4. [Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)] Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora: a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym: podmiotom, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Administratora pomoc prawną, usługi doradcze, ubezpieczeniowe, techniczne lub informatyczne, dostawcom systemów wspierających działalność Administratora, b) innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe, bankowe, uprawnionym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym, podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom oferującym towary lub świadczącym usługi związane z O4 Flow.

5. [Okres przechowywania danych osobowych] Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku, b) przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub Pana/Pani osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa, c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej wycofania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.

6. [Przysługujące prawa] W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo sprostowania danych osobowych, c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie] Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

8. [Wymóg podania danych] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne dla celów otrzymywania newslettera dotyczącego O4 Flow.